DOKUMENTY , ZAŚWIADCZENIA I DECYZJE WYDAWANE PRZEZ U.G., CZYLI CO MOŻNA "ZAŁATWIĆ" W U.G. W BARANOWIE

A. SEKRETARIAT

Pokój nr 200

B. REFERAT BUDOWNICTWA , GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik - pokój nr 303

 • przyjmuje wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego oraz uwagi do projektów tychże planów,
 • udziela informacji na temat oferty inwestycyjnej gminy w zakresie terenów.

Pokój nr 302

rolnictwo i gospodarka gruntami, inwestycje

 • wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości,
 • wydaje decyzje o zatwierdzeniu granic nieruchomości /rozgraniczenia/,
 • wydaje decyzje zezwalające usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości,
 • wydaje decyzje zezwalające utrzymanie psów ras agresywnych,
 • wydaje zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzi sprawy związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa pochodzących z byłego państwowego funduszu ziemi.
 • prowadzi sprawy wykupu terenów (pod ulice, budownictwo jednorodzinne),
 • prowadzi sprawy związane z zamianą gruntów,
 • prowadzi sprawy związane z przekazywaniem terenów komunalnych stanowiących własność Gminy Baranów     ( w zarząd komunalny, w użytkowanie wieczyste,           w dzierżawę, najem, w użyczenie ),  
 • prowadzi postępowanie w sprawie rozwiązywania umów dzierżawy , najmu, użyczenia, odebrania gruntu jak też w sprawie wygaśnięcia prawa zarządu, użytkowania     oraz rozwiązywania prawa użytkowania wieczystego,
 • na wniosek występuje o wykreślenie z ksiąg wieczystych zadłużeń wpisanych z tytułu nie zapłaconych opłat adiacenckich ,
 • prowadzi sprawy w związku ze zmianą wysokości opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd (aktualizacja opłat, stosowanie w oparciu o wnioski z ulg i bonifikat),
 • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem prawa pierwokupu w wypadku sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub gminy albo oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli nie została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę,
 • zajmuje się sprawami wymierzania opłat adiacenckich,    w oparciu o wnioski wydaje decyzje w sprawie ulg       lub bonifikat w związku z powyższą opłatą,
 • załatwia sprawy związane z podziałem nieruchomości   w związku z przejmowaniem terenów pod ulice gminne,
 • prowadzi działania na rzecz postępu biologicznego        w produkcji zwierzęcej; m. in. nadzoruje organizacjom rozrodu zwierząt gospodarskich,
 • prowadzi działania na rzecz postępu biologicznego         w produkcji roślinnej (współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego),
 • przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt.

Pokój nr 302

 zamówienia publiczne i gospodarka przestrzenna

 • organizuje przetargi na roboty budowlane, dostawy         i usługi w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • wydaje decyzje o warunkach zabudowy                          i zagospodarowania terenu oraz zaświadczenia stwierdzające o jej wygaśnięciu,
 • wydaje zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowuje opinie do koncesji wydawanych na podstawie prawa geologicznego.

Pokój nr 211

ochrona środowiska, wodociągi, obrona cywilna i gospodarka komunalna

 • wydaje zezwolenia na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wydaje decyzje w sprawie zakazu wprowadzania          do wody ścieków nienależycie oczyszczonych           lub nakazania wykonania niezbędnych urządzeń,
 • wydaje opinie o inwestycjach oddziałujących na środowiska, realizowanych na terenie gminy, wyłączonych spod obowiązku wykonywania oceny oddziaływania na środowisko,
 • wydaje decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia            na świadczenie usług komunalnych,
 • wydaje zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 • prowadzi sprawy związane z nadawaniem numeracji porządkowych nieruchomościom,
 • realizuje przedsięwzięcia związane z nakładaniem obowiązku świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju.

 

C. REFERAT FINANSOWY

Kierownik - pokój nr 204

Pokój nr 205

podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza

Ewidencja działalności gospodarczej

 • prowadzi ewidencję podmiotów działalności gospodarczej,
 • potwierdza aktualność zaświadczeń o wpisie                do ewidencji działalności gospodarczej dla banków        i  innych instytucji,
 • wydaje zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej dla celów emerytalnych,
 • wydaje zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • wydaje decyzje o likwidacji działalności gospodarczej,
 • wydaje zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 • wydaje zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób.

Podatki

 • wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym (na wniosek petenta),
 • wydaje zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości,
 • wydaje zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
 • wydaje zaświadczenia o niezaleganiu zobowiązań podatkowych,
 • przyjmuje zawiadomienia o powstaniu zobowiązania podatkowego i o wszystkich zmianach mających wpływ na wymiar i pobór podatków,
 • wydaje stosowne postanowienia i decyzje ustalające      lub określające wysokość zobowiązań lub zaległości podatkowych,
 • przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie :  odroczenia terminu i rozłożenia na raty płatności podatków,
 • przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie : umorzenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
 • przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie : zastosowania ulg i zwolnień od podatków i opłat lokalnych,
 • udziela podatnikom informacji i wydaje decyzje określające wysokość nadpłaty lub zaległości podatkowej,
 • pobiera opłatę skarbową od weksla.

Pokój nr 206

księgowość finansowa, kasa

 • wydaje zaświadczenia o wymazaniu z księgi wieczystej ciężaru realnego,
 • przyjmuje w kasie wpłaty i realizuje wypłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań         i należności.

 Pokój nr 212

księgowość budżetowa

 

D. URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownikpokój nr 102

 • rejestruje urodzenia, małżeństwa, zgonu, i wystawia odpisy aktów,
 • prostuje błędy w aktach urodzeń, małżeństwa i zgonów,
 • prowadzi transkrypcje zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego ,
 • przyjmuje oświadczenia o powrocie rozwiedzionych do poprzednich nazwisk (do 3 miesięcy),
 • wystawia zaświadczenia zdolności prawnej do zawierania związku małżeńskiego za granicą,
 • nanosi wzmianki marginesowe o rozwodach,
 • przyjmuje oświadczenia w uroczystej formie o zawarciu związku małżeńskiego,
 • organizuje Jubileusze dla osób, które wstąpiły w związek małżeński 50 lat temu,

Sprawy wojskowe

 • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
 • opracowuje wykazy przedpoborowych i poborowych, prowadzi rejestrację przedpoborowych oraz uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru,
 • prowadzi sprawy dotyczące orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodzin .

 

E. STANOWISKO D/S OBYWATELSKICH

Pokój nr 102

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych; sprawy mieszkaniowe :

 • przyjmuje zgłoszenia meldunkowe,
 • zameldowania i wymeldowania, na pobyt stały i tymczasowy obywateli polskich,
 • zameldowania i wymeldowania, na pobyt tymczasowy cudzoziemców,
 • udziela na wniosek informacji adresowych osobom fizycznym i prawnym,
 • wydaje poświadczenia zamieszkania,
 • prowadzi rejestr wyborców oraz sporządza spisy wyborców,
 • wydaje decyzje administracyjne w zakresie spraw meldunkowych,
 • przyjmuje wnioski i wydaje dowody osobiste oraz tymczasowe dowody osobiste,
 • wydaje dokumenty tożsamości oraz zaświadczenia o ich utracie,
 • realizuje przedsięwzięcia związane z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony kraju.

 

F. SEKRETARZ GMINY

Pokój nr 202

 • sporządza testamenty allograficzne,
 • potwierdza własnoręczność podpisu.

 

G. STANOWISKO D/S RADY GMINY

Pokój nr 203


| Regulamin organizacyjny | Dokumenty | Podatki |