30.12.2003 r

XV SESJA RADY GMINY

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:

1)  zmian budżetu gminy na rok 2003,

2) zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2004 r.,

3)  inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości,

4) ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu „ Murator ” w Baranowie oraz na w Mroczeniu,

6)  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2004r. 

7) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Baranowie na rok 2004

 

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

17.12.2003 r

NAGRODA MARSZAŁKA

 

Urząd Gminy w Baranowie otrzymał najwyższą nagrodę w wysokości 20 000 zł w IV edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" pod patronatem Marszałka Wjewództwa Wielkopolskiego za projekt - "Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny".

Projekt został zgłoszony przez Renatę Ciemny – Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Baranowie. Uroczystość wręczenia nagród przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego odbyła się w dniu 17 grudnia w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

 

 

Wójt Gminy Baranów Jan Sarnowski odbiera nagrodę     i gratulacje z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka

 

Od lewej:

Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Renata Ciemny – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Grażyna Gruszka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupi p.Kępnem, Beata Latuszek – nauczycielka, opiekunka Koła Teatralnego w SP w Słupi p.Kępnem, Jan Sarnowski – Wójt Gminy Baranów

12.12.2003 r

GMINNA WIGILIA

 

Wigilia jest to dzień szczególny dla każdego z nas. Ma niepowtarzalną atmosferę , pełną ciepła i życzliwości. Spotykamy się wszyscy przy wigilijnym stole z opłatkiem w ręku, bez względu na poglądy i przekonania.

Dlatego też tradycją w naszej gminie stała się "Wigilia Gminna". Jak co roku panie z Koła Gospodyń przygotowały wigilijne potrawy, a do stołu zasiedli zaproszeni goście. Wspólne biesiadowanie ubarwniły swym występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem, które na scenie zaprezentowały m. in. przygotowania do wieczerzy oraz zaśpiewały kolędy.

 

               

 

09.12.2003 r

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W JANKOWACH

I BUDOWA ZBIORNIKA NA OS. MURATOR W BARANOWIE

W dniu 9 grudnia b.r. oddano do użytku zmodernizowaną stację uzdatniania wody w miejscowości Jankowy. Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej stacji wodociągowej na stację uzdatniania wody. Zakres przebudowy obejmował:

·        montaż nowych pomp głębinowych,

·        budowę  zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 200 m3,

·        wymianę technologicznych rurociągów międzyobiektowych,

·        wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku stacji,

·        montaż filtrów wody,

·        zmianę sposobu zasilania wsi Jankowy, Donaborów, Słupia p.Kępnem -rozdział sieci wodociągowej, pozwalający na odrębne zasilanie wsi Słupia p.Kępnem,

·        wymianę instalacji elektrycznych i sterujących,

·        wprowadzenie napowietrzania wody,

·        wykonanie zbiornika popłucznego wraz z kolektorem,

·        wykonanie ogrodzenia terenu SUW i utwardzenie ciągów komunikacyjnych,

·        wyposażenie automatyki stacji w rozwiązanie zdalnego nadzoru i monitorowania pracy stacji z możliwością zdalnego jej sterowania poprzez system GSM.

        

                   Automatyka obsługująca stację uzdatniania wody                                             Filtry wody

 

      

                Nowy, dodatkowy zbiornik wyrównawczy wody                      Budynek stacji uzdatniania wody w Jankowach

                           o pojemności 200 m3 

 

Inwestycję w całości wykonano ze środków własnych gminy Baranów.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 594 tys. zł. Generalnym wykonawcą  był Zakład Usługowo-Handlowy „REM-KĘPNO” sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej. Podwykonawcą                 w zakresie robót budowlanych, w tym żelbetowego zbiornika wody był Zakład Projektowo-Budowlany „PROJEKTOBUD” z Kępna

 

 

Ponadto na terenie stacji uzdatniania wody mieszczącej się na osiedlu Murator w Baranowie wybudowano zbiornik wyrównawczy wody o pojemności 200 m3. Instalacje technologicznych rurociągów międzyobiektowych oraz wyposażenie obiektu w automatykę zaplanowano na rok 2004.

 

05.12.2003 r

POWSTANIE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

Ustawa o stanie nadzwyczajnym klęski żywiołowej wraz z aktami wykonawczymi zobowiązuje gminy do powstania Gminnych Centrów Reagowania (GCR).

Urząd Gminy w Baranowie czynił starania, aby pozyskać fundusze na ten cel i powiodło się.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej wsparł program powstania Gminnego Centrum Reagowania (GCR) w Baranowie zakupując sprzęt wartości 20 000 zł. Gmina Baranów otrzymała pomoc bezzwrotną, w odróżnieniu od wielu innych gmin, które za uzyskane wyposażenie  będą musiały zapłacić w ratach.

Do tego sukcesu przyczynił się wójt Jan Sarnowski, Komendant Gminny OSP Wojciech Kosik oraz pracownik urzędu gminy Mirosław Sokołowski.

Kilkakrotne rozmowy z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP Panem Waldemarem Pawlakiem stworzyły możliwość  przytoczenia, jak się okazało, właściwych argumentów „za” doposażeniem GCR w  Baranowie właśnie w formie dotacji. Naszymi atutami okazały się działania podjęte w ostatnim czasie przez pracowników Urząd Gminy w Baranowie, dzięki którym pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości 70 000 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji  (GCI) oraz na rozszerzenie oferty Punkt Informacji Europejskiej. Kwota 50 000 zł pochodzi z Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” , natomiast 20 000 zł  to suma z programu „AGRO – INFO”.

Chęć stworzenia w Baranowie integralnego systemu, który pozwoli skoordynować działania wszystkich istniejących struktur, zaważyła na pozytywnej decyzji ZG ZOSP RP w sprawie pokrycia kosztów organizacji GCR z ich budżetu.

Propozycja ZOSP RP polega na tym, że sprzęt zakupiony dla OSP może – na zasadzie użyczenia lub innej – funkcjonować w GCI w czasie spokoju, a w stanie nadzwyczajnym klęski żywiołowej sprzęt (tylko należący do OSP) będzie używany przez jednostki powołane do działań antykryzysowych.

Sprzęt obejmuje: serwer GCR, oprogramowanie i konfiguracja serwera GCI i serwera zapasowego, serwer zapasowy, oprogramowanie GCR, agregat prądotwórczy, UPS , urządzenia łączności radiowej Wi-Fi, Access Point - urządzenie nadawczo-odbiorcze, antena dookólna, karty sieciowe. Ponadto odbędzie się pięciodniowe szkolenie dla trzech osób.

04.12.2003 r

ZŁOTE GODY

Pary małżeńskie, które przeżyły razem pięćdziesiąt lat przybyły 04 grudnia do Sali Domu Ludowego w Baranowie. Wójt Gminy Baranów - Jan Sarnowski w imieniu Prezydenta RP uhonorował medalem za długoletnie pożycie małżeńskie następujące pary: Monika i Teofil Możdżanowscy, Cecylia i Sylwester Lempert, Jadwiga i Edward Starek, Anna i Mikołaj Musiała,Leokadia i Stanisław Wiśniewscy, Helena i Jan Żurecki, Wiktoria i Benedykt Haglauer, Jadwiga i Szczepan Lorenz. Jubilaci przyjęli także gratulacje od Przewodniczącej Rady Gminy - Anny Brust.

04.12.2003 r

XIII SESJA RADY GMINY

Rada Gminy podjęła w dniu 03.12. br. jednogłośnie uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą Baranów a Parafią Rzymsko-Katolicką w Baranowie,

- zmiany w budżecie na rok 2003,

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

01.12.2003 r

SPOTKANIE WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Wójt gminy Baranów brał udział w spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów woj. wielkopolskiego. Spotkanie miało miejsce w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

27.11.2003 r

WESELE MROCZEŃSKIE

Kultura narodu jest nierozerwalnie związana z tradycjami, obrzędami i zwyczajami ludowymi. W naszej gminie kultura ludowa zachowała się dzięki ludziom, którzy uchronili od zapomnienia wiele zwyczajów. Należą do nich działacze ludowi, nauczyciele, autorzy prac o tematyce folklorystycznej tacy jak: Józef Majchrzak, Kazimierz Hadryś, Stanisław Ramza. To dzięki nim zebrane zostały przyśpiewki weselne, opisy uroczystości weselnej i strojów ludowych w naszym regionie

W Mroczeniu od roku 1946 działała świetlica ludowa skupiająca miejscową młodzież zainteresowaną pracą artystyczną. Powstały zespoły taneczne, muzyczne, chóry. Efektem tych działań było wystawienie "Wesela Mroczeńskiego" - przedstawienia odtwarzającego przebieg wesela typowego w Wielkopolsce z przełomu XIX/XX wieku.

Nawiązując do tych chlubnych tradycji młodzież Gimnazjum w Mroczeniu pod kierownictwem i opieką swoich nauczycieli i wychowawców przygotowała również taki spektakl.

 

W czteroletniej historii Gimnazjum w Mroczeniu "Wesele Mroczeńskie" jest jednym z największych artystycznych przedsięwzięć uczniów i nauczycieli.

27.11.2003 r

GRANTY DLA BARANOWA

Urząd Gminy w Baranowie otrzymał 50.000 zł dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w Baranowiew ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza praca". Program prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Gminne Centra Informacji to placówki ukierunkowane na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Nad problemem stworzenia GCI w Baranowie łączącego działania z dziedziny profilaktyki i zapobiegania bezrobociu, edukacyjne, integracyjne oraz społeczne pracujemy od pewnego czasu. Jego utworzenie pozwoli skoordynować działalność wszystkich struktur. Ma więc walory integracyjne i to nie tylko w skali gminy, ale i całego powiatu. Naszym dalekosiężnym zamierzeniem będzie stworzenie Regionalnego Centrum Informacji łączącego i koordynującego wysiłki wszelkich organizacji działających na obszarach wiejskich powiatu kępińskiego.

Za realizację projektu odpowiedzialni są : Mirosław Sokołowski i Grzegorz Grzunka. Otwarcie GCI nastąpi na początku przyszłego roku. O szczegółach będziemy Państwa informować.

25.11.2003 r

WSPÓŁPRACA PONAD GRANICAMI

W dniach 24-27 listopada w Poznaniu odbyła się "III Giełda informacyjno-kontaktowa dla polskich i niemieckich miast i gmin". Organizatorem spotkania byli: Komunalna Akcja na rzecz Środowiska U.A.N., W giełdzie brali udział przedstawiciele gminy Baranów z wójtem gminy Janem Sarnowskim.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2000 r. z okazji Światowej Wystawy EXPO 2000 gmina Baranów i gmina Ihlow (Dolna Saksonia) podpisały dodatkową umowę pn. "Międzynarodowe Partnerstwo w dziedzinie gospodarki ściekowej". Podpisanie umowy miało miejsce w Celle koło Hannoveru.

 

24.11.2003 r

KARETKA DLA SP ZOZ W KĘPNIE

Uroczyste przekazanie karetki pogotowia będącej darem niemieckiej organizacji Malteser Hilfsdienst z miejscowości Hövelhof dla gminy Baranów nastąpiło przed budynkiem Urzędu Gminy w Baranowie. Pojazd marki Deimler-Benz przywieziony został z miasta Lippstadt dnia 21 sierpnia br. przez wójta gminy Baranów Jana Sarnowskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie. Ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury celne dopiero teraz możliwe było obdarowanie placówki medycznej w Kępnie.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Baranów – Jan Sarnowski, Komendant Oddziału Maltańskiej Służby Medycznej Pomocy Maltańskiej w Baranowie - Józef Wilaszek, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Baranów, Przewodniczący  i członkowie Rady Gminy w Baranowie,  Starosta Kępiński, radni Powiatu Kępińskiego, honorowy obywatel Baranowa, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Baranowie, Dyrektor i z-ca SP ZOZ w Kępnie, Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Kępnie, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, właściciel firmy przewozowej „JASIAK” z Kępna.

Korzystając z okazji wójt wyraził słowa uznania wobec wszystkich osób, które przyczyniły się do pozyskania samochodu i zakończenia niezbędnych procedur prawnych umożliwiających użytkowanie ambulansu.

Dzięki Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kępnie i Naczelnikowi Urzędu Celnego w Kaliszu, Urząd Gminy w  Baranowie nie poniósł dodatkowych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów celno-skarbowych mających na celu dopuszczenie karetki pogotowia do obrotu.

19.11.2003 r

XII SESJA RADY GMINY

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie:

- obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2004 r.,

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2004 r.,

- ustalenia podatku od posiadania psów w 2004 r.,

- ustalenia opłaty targowej w 2004 r.,

- zmiany w budżecie na 2003 r.,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kępnie w 2003 r.,

- nadania nazw ulic w miejscowości Baranów (ul. Trakt Napoleoński, ul. Łąkowa, ul. Stawowa)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z powodu wybudowania poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej została podjęta większością głosów (13 za i 1 wstrzymujący).

Natomiast w sprawie ustalenia opłaty od środków transportowych w 2004 r. radni zadecydowali, iż będą obowiązywały dotychczasowe stawki.

16.11.2003 r

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

SOŁECTW GMINY BARANÓW

 

Turniej odbył się w hali sportowej w Łęce Mroczeńskiej, której właścicielem jest Michał Albert (sponsor turnieju, ale i pasjonat sportu). W turnieju wzięły udział wszystkie sołectwa z terenu gminy, co świadczy o wysokiej frekwencji. 

Pierwsze miejsce i okazały puchar ufundowany przez Wójta Gminy Baranów - Jana Sarnowskiego zdobyła drużyna sołectwa Mroczeń, drugie miejsce zajęła drużyna sołectwa Grębanin, a trzecie gospodarze - Łęka Mroczeńska.

 

15.11.2003 r

SŁUPSKI KARP 2003

Już po raz dziewiąty w Domu Strażaka w Słupi pod Kępnem spotkały się dzieci z całej gminy z klas I-VI szkół podstawowych. Jak co roku dla dzieci przygotowano różnego rodzaju konkursy, a także sami uczestnicy spotkania występowali na scenie.  Oczywiście nie zabrakło również smacznego karpia z bułeczką i herbatką.

12.11.2003 r.

WYBRANO NOWĄ RADĘ POWIATOWĄ SOŁTYSÓW

W środę12 listopada w miejscowości Mroczeń - gmina Baranów odbył się Powiatowy Zjazd Sołtysów. Wśród zaproszonych gości były władze samorządowe, władze powiatowe i rady gmin, a także przybyli posłowie: Andrzej Grzyb (PSL) i Andrzej Wojtyła (SKL - Ruch Nowej Polski).

Na spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność zrzeszenia oraz dokonano wyboru nowej rady powiatowej sołtysów. Na stanowisko Prezesa Rady wybrano ponownie Andrzeja Wawrzyniaka - sołtysa Mroczenia gmina Baranów, zastępcą Prezesa został wybrany Stanisław Balcerzak - sołtys wsi Chojęcin, gmina Bralin, skarbnikiem - Ewa Tyma - sołtys Perzowa, sekretarzem rady - Tadeusz Głowacz sołtys wsi Olszowa, gmina Kępno. Ponadto członkami Rady zostali: Stanisław Wykrota - sołtys z Rychtala, Stanisław Lubojański - sołtys wsi Trzebień gmina Łęka Opatowska oraz Edmund Możdżanowski - sołtys z Trzcinicy. 

 

 

Na zdjęciu od lewej: F. Sztuka - Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Woj. Wielkopolskiego, J. Sarnowski - Wójt Gminy Baranów, A. Grzyb - Poseł RP, A. Wojtyła - Poseł RP, w tle przemawia A. Warzyniak - sołtys Mroczenia.

11.11.2003 r.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Osiemdziesiąt pięć lat temu, 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość i pojawiła się na mapach Europy jako suwerenne państwo. Po latach niewoli nadszedł czas upragnionej przez wszystkich Polaków wolności i nadziei na lepszą przyszłość. Aby uczcić pamięć tego dnia jak co roku władze gminne wraz z zaproszonymi gośćmi złożyły kwiaty pod pomnikiem w Baranowie, a następnie została odprawiona Msza Św. w Kościele w Grębaninie. Na zakończenie wychowankowie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej przedstawili przygotowaną akademię. 

06.11.2003 r.

BEZPIECZNIEJ Z PRĄDEM

W czwartek 6 listopada w szkołach podstawowych na terenie Gminy Baranów ruszyła ogólnopolska akcja edukacyjna pod hasłem "Bezpieczniej z prądem". Akcję zainicjowaną przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przeprowadzono na prośbę Urzędu Gminy w Baranowie z udziałem przedstawicieli Energetyki Kaliskiej S.A.. Przedsięwzięcie to skierowano do najmłodszych dzieci z klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie ilości tragicznych zdarzeń związanych z niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniami elektrycznymi. Okazuje się, że to porażenia prądem są przyczyną sporej liczby tragicznych wypadków. Wiele z nich kończy się śmiercią. Do tragedii najczęściej dochodzi podczas zabaw w pobliżu stacji transformatorowych, wejścia na ich teren, niszczenia zabezpieczeń, rzucania przedmiotów na linie energetyczne lub manipulowania przy domowych urządzeniach.

Podczas lekcji dzieci zapoznały się z wieloma sprawami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej oraz obejrzały specjalnie przygotowany film instruktażowy pod tytułem "Bezpieczniej z prądem". W szkołach pozostawiono film związany z akcją a także gotowe konspekty dalszych szczegółowych lekcji do samodzielnego realizowania przez nauczycieli.

 

 

Uczniowie ze szkoły w Łęce Mroczeskiej podczas lekcji "Bezpieczniej z prądem"

30.10.2003 r.

XI SESJA RADY GMINY

Rada Gminy na wczorajszej sesji (29.10.2003r.) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny. Ponadto zaopiniowała:

- w sprawie przekazania karetki pogotowia Mercedes Benz L-409,

- w sprawie budowy zbiornika małej retencji. 

 

Treść podjętej uchwały została zamieszczona na naszej stronie BIP. 

18.10.2003 r.

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

W minionym tygodniu zakończono kolejne inwestycje drogowe. Roboty budowlane polegające na położeniu masy asfaltowej wykonało, na zlecenie Urzędu Gminy w Baranowie, Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. Pozostały jedynie prace porządkowe tj.: umocnienia poboczy, itp. Nową nawierzchnię o powierzchni 3552 m2 posiada ulica Lisiny w Baranowie oraz odcinek drogi o powierzchni 1080 m2 wybudowanej w miejscowości Łęka Mroczeńska. W kosztach powstałych przy realizacji inwestycji w Łęce Mroczeńskiej partycypować będzie "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEBLE MIRJAN" Mirosławy i Jana Rabiegów, które pokryje około 50 % wydatków.

16.10.2003 r.

WYSTAWA MINIONEGO STULECIA ORAZ STAROPOLSKIE POTRAWY

To, że nasze Panie biorą udział czynnie od strony kulinarnej we wszelkich imprezach nie trzeba nikomu przypominać. Tak też na pewno nie jest zdziwieniem wystawa, jaką ostatnio przygotowały osobiście. Kto udał się tego dnia do Sali Domu Ludowego w Baranowie mógł poczuć się choć przez chwilę jak w czasach swoich dziadków i pradziadków. Można było zobaczyć m. in. stare książki, obrazy, narzędzia domowego użytku, po prostu radość dla oczu tych, którzy lubią przeszłość. Ponadto można było skosztować staropolskiego żurku i wiele innych kulinarnych przysmaków. Jak mówiła witając przybyłych gości przewodnicząca KGW w Baranowie - Halina Kosik. "Przygotowany pokaz i wystawa są jedynie namiastką naszej lokalnej historii, jednak pozwolą nam przypomnieć sobie o przodkach tworzących przeszłość i o wartościach jakie nam pozostawili".

16.10.2003 r.

 POWSTAŁO NOWE STOWARZYSZENIE

O godz. 15.00 w Galerii Urzędu Gminy w Baranowie na zaproszenie grupy inicjatywnej odbyło się spotkanie 24 z 28 członków nowo zawiązanego Stowarzyszenia "MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA POMOC MALTAŃSKA - ODDZIAŁ W BARANOWIE". Przedmiotem obrad było m.in. przedstawienie działalności niemieckiej organizacji Malteser Hilfsdienst, której odpowiednikiem w Polsce jest właśnie Stowarzyszenia Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska. Zadania tego podjął się Wójt Gminy Baranów Jan Sarnowski, który ponadto przybliżył zgromadzonym charakter, przebieg i osiągnięcia dotychczasowej współpracy pomiędzy organizacją Malteser Hilfsdienst z miejscowości Hövelhof a Towarzystwem Rozwoju Gminy Baranów i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baranowie. Podczas omawiania kolejnego punktu obrad szczegółowo analizowano Statut Stowarzyszenia. Następnie przewodniczący obrad Pan Józef Wilaszek zarządził wybory członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że członkami Zarządu jednogłośnie wybrani zostali : 1. Józef Wilaszek - Komendant Oddziału 2. Jan Sarnowski - Zastępca Komendanta Oddziału 3. Marzena Domagała - Sekretarz Oddziału 4. Małgorzata Zarzycka - Skarbnik Oddziału 5. Wojciech Kosik - Członek Oddziału

Zgodnie z procedurą, zmierzająca do zarejestrowania stowarzyszenia w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, przesłano pismo przewodnie i protokół z zebrania członków Stowarzyszenia wraz z załącznikami do siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia "MSMPM" mieszczącej się w Krakowie, w celu powołania jednostki terenowej - Oddziału w Baranowie.

16.10.2003 r.

MANEWRY STRAŻACKIE

O godz. 11.00 w obiekcie Szkoły Podstawowej w Baranowie odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Komendanta Gminnego ZOSP Pana Wojciecha Kosika. O potencjalnym zagrożeniu poinformowano wszystkie (9) gminne jednostki OSP, z czego na miejsce akcji przybyło 6. Głównym zadaniem było sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie akcji gaszenia ewentualnego pożaru. Współpraca z władzami szkoły, gronem pedagogicznym i uczniami przebiegała bardzo dobrze. Na wstępie Pani dyrektor Teresa Mazurkiewicz poinformowała gdzie znajdują się wyłączniki prądu i gazu. Powiadomiono Pogotowie Energetyczne. Ewakuacja uczniów i nauczycieli odbywała się bardzo sprawnie. Osoby, którym nie udało się wydostać schodami zostały zabrane z płonącego budynku samochodowym podnośnikiem strażackim i drabiną. Dziecku, które uległo zaczadzeniu przez strażacy posiadających specjalne uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego udzielili pierwszej pomocy medycznej. Na pochwałę zasługują nie tylko strażacy, ale i grono pedagogiczne oraz uczniowie, którzy bardzo poważnie potraktowali te manewry.

9-12.10.2003 r.

BARANÓW NA POLAGRZE FARM 2003

Wśród bogatych i różnorodnych prezentacji Urzędów Marszałkowskich, Powiatów i Gmin z całej Polski tylko Gmina Baranów reprezentowała południową Wielkopolskę. Urząd Gminy Baranów zaprezentował m. in. wystawę dorobku Ogólnopolskich Plenerów Malarskich, dorobku gospodarczego, przedsiębiorczości lokalnej oraz współpracę z zagranicą. Ponadto gminną kawiarenkę wzbogaciły domowe wypieki pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Można było skosztować pysznego sernika, makowca, piernika i placka drożdżowego.

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa wyrobów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, Piekarni Michalczyk - Jendro - ze Słupia pod Kępnem oraz kwiatów Kwiaciarni "Lilia" M.M. Mońka z Kępna. W dniu otwarcia targów na Scenie Folkloru znakomicie prezentował się zespół "Słupianie", który swoimi śpiewami uświetnił również wystawę gminną. Gościnnie przybyli: V-ce Marszałek Józef Racki, Przewodniczący "Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej" Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Zenon Kaługa, Grupa Producentów Rolnych - Kępno, przedstawicielki KGW, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy Baranów. 

Projekt wystawy przygotowała i nad jego realizacją czuwała Renata Ciemny. Stroną techniczną oraz obsługą i udzielaniem informacji zajmowali się pracownicy urzędu gminy: Sylwia Szmaja, Agnieszka Kolankiewicz, Marcin Sarnowski, Arkadiusz Krawczyk, Andrzej Lamek, Marzena Domagała, Iwona Kaczmarek, pracownice WODR Oddział w Baranowie: Urszula Oleś i Zofia Parzonka oraz radny Wojciech Kosik.

     

01.10.2003 r.

KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Pięcioosobowa Komisja z Urzędu Marszałkowskiego z Poznania gościła w gminie Baranów w związku z tym, że Urząd Gminy w Baranowie zgłosił do IV edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" projekt - "Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny". Grupy teatralne rozpoczęły swoją działalność na terenie gminy Baranów tuż po zakończeniu II wojny światowej i tradycja przetrwała do dzisiaj. W każdej szkole działają 2 grupy teatralne liczące około 15 uczniów. Skupiają one około 180 dzieci, ale grupa ta często zwiększa się, gdyż niektórzy uczniowie w trakcie roku szkolnego dołączają do koła teatralnego widząc sukcesy rówieśników. Członkowie teatrzyków często wyjeżdżają na wycieczki do teatrów, by nie tylko obejrzeć sztukę, ale również wejść za kulisy, do garderoby, pracowni akustyków. Od kilku lat Urząd Gminy w Baranowie jest organizatorem Ogólnoszkolnych Przeglądów Teatralnych. Odbywają się one wczesną wiosną, każdego roku na terenie innej szkoły. Służą nie tylko temu, by grupy mogły się pochwalić swoimi występami, ale przede wszystkim integrują dzieci, młodzież, a nawet nauczycieli naszej gminy. Nagrody są przyznawane w trzech grupach wiekowych : kl. I - III, kl. IV - VI oraz gimnazjum. Na przeglądzie każdy mały aktor otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom ufundowany przez Urząd Gminy w Baranowie jako pomysłodawcę i głównego organizatora. Zwycięzcy poszczególnych etapów otrzymują nagrody w formie wycieczki ufundowanej również przez Urząd Gminy w Baranowie. Najlepszy zespół reprezentuje gminę na Regionalnych Prezentacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży. Dwukrotnie teatrzykom szkolnym z naszej gminy udało się na tym przeglądzie zająć I miejsca i w ten sposób zawędrowały do Jarocina na Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży oraz do Koźmina w 2001 r. W czerwcu 2003 r. jeden z zespołów uświetnił swoim występem kampanię " Cała Polska Czyta Dzieciom" organizowaną przez Bibliotekę Powiatową w Kępnie. Tradycją każdej szkoły są jasełka wystawiane w okresie świąteczno - noworocznym. Przygotowują je zarówno oddziały przedszkolne ( "0" ) pracujące przy szkołach, jak i uczniowie starszych klas szkół podstawowych. Występy odbywają się w szkołach, gdzie obecni są rodzice, a także w kościołach i tam oglądają je wszyscy mieszkańcy. Wiele przedstawień zostało utrwalonych na fotografiach, które znajdują się w kronikach szkolnych . Należy jeszcze wspomnieć, że teatrzyki nie tylko pokazują się na festiwalach i przeglądach, ale często zaglądają bez okazji do przedszkoli, szkół średnich ( występ w ZSZ nr 2 w Kępnie na zabawie choinkowej dla dzieci pracowników szkoły ). Obecnie zaplanowany jest wyjazd do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Poza tym zespoły często są zapraszane do ościennych gmin na występy odbywające się np. w domach kultury.

30.09.2003 r.

X SESJA RADY GMINY

Na X Sesji Rady Gminy w Baranowie została podjęta uchwała Nr X/61/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kępnie w kadencji 2004-2008 zgodnie z którą na funkcję ławników wybrano: Bożenę Wilaszek i Władysława Olejnika.

10-17.09.2003 r. 

WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z FRYZJI

Przez tydzień - od 10 września - gościła w Baranowie 11-osobowa niemiecka delegacja z partnerskiej gminy Ihlow. Polskę odwiedzili: wójt gminy Ihlow - Harm Jürgens, pracownik tamtejszego urzędu gminy odpowiedzialny m.in. za współpracę z gminą Baranów - Wilfried Hagen, członkowie Rady Gminy Ihlow a wśród nich Rita Janßen, która pełni także funkcję wicestarosty w powiecie Aurich oraz pracownicy Niemieckiego Czerwonego Krzyża (m.in. Johann Onken - honorowy obywatel Baranowa) i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Weene. Podczas pobytu goście odwiedzili m. in. nagrodzone gospodarstwa rolne państwa Tomaszków w Mariance Mroczeńskiej i państwa Latusków w Słupi p.Kępnem. zakłady stolarskie Państwa Albertów i Rabiegów w Łęce Mroczeńskiej oraz poznawali tajniki produkcji papieru i opakowań tekturowych u państwa Balcer w Mroczeniu. Byli także w Gimnazjum w Mroczeniu, gdzie wraz z kadrą kierowniczą i gronem pedagogicznym dyskutowali o szansach i zagrożeniach kontynuowania wymiany młodzieży gimnazjalnej w związku ze zbliżającą się w Niemczech reformą oświaty. Poznając kolejne szczeble polskiej administracji rządowej i samorządowej mieszkańcy gminy Ihlow uczestniczyli w rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Ponadto zapoznali się ze stanem przygotowań Wielkopolski do członkostwa w Unii Europejskiej.W przedostatnim dniu pobytu członkowie delegacji spotkali się z władzami Starostwa Powiatowego w Kępnie, a popołudniu w baranowskiej galerii wymieniali doświadczenia rozmawiając w poszczególnych podgrupach z członkami Rady Gminy w Baranowie, lokalnymi przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji rolniczych, działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża i członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste podsumowanie tygodniowej wizyty odbyło się w hali sportowej w Łęce Mroczeńskiej, gdzie swoje umiejętności artystyczne prezentowali tancerze zespołu "Helkon".

Przybyłą delegację z gminy Ihlow witają przedstawiciele samorządu gminnego.

24.08.2003 r.

DOŻYNKI GMINNE 2003

Zakończył się czas żniw, który jest zawsze okresem radosnym, gdyż symbolicznie wieńczy całoroczną pracę rolnika. Jest okresem wdzięczności całego społeczeństwa dla tych, którzy żywią. Również w gminie Baranów świętuje się je wyjątkowo. Gospodarzem tegorocznych dożynek było Sołectwo Grębanin. Tradycją lat ubiegłych odbyła się msza dziękczynna, potem przeszedł barwny korowód dożynkowy, poprzedzony paradą konną. Imprezę kończył natomiast mecz piłki nożnej klasy B (GKS Grębanin pokonał Strażaka Słupię 10:1).

Wójt Baranowa Jan Sarnowski dziękuje za dożynkowy bochen

24.08.2003 r.

NAJLEPSZE GOSPODARSTWO ROLNE W GMINIE

Jednym z punktów programu tegorocznych dożynek było wręczanie nagród w związku z przeprowadzonym konkursem na "Najlepsze gospodarstwo w Gminie Baranów - 2003" . Kapituła konkursu (Józef Sordyl, przewodniczący, Jan Wawrzyniak - sekretarz, Franciszek Łęgocki, Władysław Kącki, Roman Wabnic)postanowiła przyznać: I miejsce - puchar oraz bon towarowy na kwotę 1000, 00 zł dla gospodarstwa rolnego Jerzego i Barbary Tomaszków z Marianki. II miejsce - puchar oraz bon towarowy na kwotę 600,00 zł dla gospodarstwa rolnego Państwa Andrzeja i Doroty Brząkałów z Grębanina, III miejsce - puchar oraz bon towarowy na kwotę 400,00 zł dla gospodarstwa rolnego Państwa Mariana i Zofii Latusek ze Słupi,

16.08.2003 r.

POWIATOWY PIKNIK SOŁTYSÓW

 Różnie określa się położenie powiatu kępińskiego. Dla jednych leży on na skraju województwa, dla innych zaś u bram wjazdowych do Wielkopolski. Zwolennikiem tej drugiej teorii jest starosta kępiński. Trudno więc się dziwić, że prezes Powiatowej Rady Sołtysów znalazł w staroście sprzymierzeńca w realizacji zamierzenie bez precedensu w naszym regionie. – Tradycja piknikowych spotkań sołtysów wywodzi się jeszcze sprzed wojny. Najsłynniejsze odbywały się i nadal odbywają w Wąchocku. Delegacja sołtysów z Wielkopolski kilka razy brała w nich udział. Pomyślałem, a czemu nie u nas? – opowiada prezes Andrzej Wawrzyniak.  Od pomysłu do przemysłu tym razem wiodła krótka droga. I tak 16 sierpnia w malowniczo położonej leśniczówce w Nowej Wsi Książęcej spotkało się ok. 80 sołtysów z całego powiatu kępińskiego oraz zaproszeni goście. 

25.07.2003 r.

IX SESJA RADY GMINY 

 

W piątek 25 lipca odbyła się IX sesja Rady Gminy. Zebrani podjęli trzy uchwały:

 

w sprawie : uznania  obiektów  przyrodniczych  za  użytki  ekologiczne

Tereny o których mowa w treści uchwały znajdują się przy północnej granicy gminy Baranów. Mimo rolniczego charakteru  obejmują liczne zadrzewienia śródpolne, oczka wodne oraz trzcinowiska. Na  obszarach tych występuje bogata flora i fauna oraz urozmaicone siedlisko kompleksu zadrzewień o dużych wartościach, występuje duży stopień naturalności. Zaobserwowano występowanie kilkunastu gatunków zwierząt kręgowych ( płazów, gadów, ptaków)Wszystkie te cechy nadają im dużą wartość przyrodniczą zasługującą na objęcie przedmiotowych terenów proponowaną formą ochrony.

Wg „prawa ekologicznego” użytki ekologiczne są zasługującymi na ochronę pozostałościami ekosystemów, mających  znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak : naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne,  kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, płaty nie użytkowanej roślinności,  itp. Użytki ekologiczne uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji gruntów.

Mając na uwadze art. 3 ustawy  z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody / tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 99, poz. 1079 /  stanowiący w swej treści , że ochrona przyrody jest obowiązkiem organów administracji publicznej oraz realizację polityki przestrzennej wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/91 Rady Gminy w Baranowie z dnia 30 grudnia 1999 roku podjęcie uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów.

  

Kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. Obowiązujące obecnie plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów opracowane zostały na początku lat 90 – tych oraz uchwalone w listopadzie 1994 roku. Plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem prawa miejscowego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, a w szczególności ustalają przeznaczenie terenów oraz określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

 Polityka przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego określona została w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów” przyjętym przez Radę Gminy w Baranowie uchwałą Nr XIV/91/1999 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 1999r. 28 grudnia 2001r. Rada Gminy w Baranowie podjęła uchwałę Nr XXXIV/200/2001 o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi sołeckiej Baranów. 11 lipca 2003r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta określa, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 01 stycznia 1995 roku zachowują moc do dnia 31 grudnia 2003r. W związku ze zmianą ustawy zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały, zgodnej    z postanowieniami nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r.

 Zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

     Przed przedłożeniem projektu uchwały dokonano analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań oraz zakresu opracowania z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów.

       

 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baranów.

 Działka nr 1442cz położona pomiędzy ul. Młyńską i Poprzeczną  otrzymała nazwę plac ks. Stanisława Hundta.

Patron placu, ks. Stanisław Hundt, urodził się 7 lutego 1875 r. w Sławsku Wielkim. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu, a następnie w Chełmie, gdzie zdał maturę. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie. W 1924 został proboszczem w Baranowie, gdzie szybko zdobył poważanie wśród parafian. Zajął się zrujnowanym cmentarzem baranowskim nie tylko doprowadzając go do wzorowego porządku, ale i powiększając jego obszar. Odnowiony został także stary kościół. Ksiądz nade wszystko jednak znany był ze swych kazań, skie­rowanych do ludzi prostym, zrozumiałym językiem, bez sztucznego ambonowego patosu. W czasie wojny był jedynym polskim księdzem, który w tej okolicy pełnił obowiązki duszpasterskie, mimo podeszłego wieku i pogarsza­jącego się stanu zdrowia. Niestety, już po wyzwoleniu zaczął się nim interesować Urząd Bezpieczeństwa. Dom księdza był pod stałą obserwacją, często zatrzymywano i wypytywano ludzi wracających od niego. Dodatkową niechęć UB budził fakt częstych odwiedzin księży z innych parafii podejrzanych o pomaganie opozycji antykomunistycznej. Zażą­dano w końcu by zdradził tajemnicę spowiedzi i ujawnił co słyszał od księdza z Kępna, podejrzanego o działalność opozycyjną. Ksiądz Hundt kategorycznie odmówił. Rankiem 21 lutego 1946 roku znaleziono księdza Hundta martwego, leżącego na łóżku i przykrytego pie­rzyną. Jego ciało zostało przeszyte pięcioma kulami. Sprawców morderstwa nigdy nie odnaleziono, przypuszczalnie zrobili to funkcjonariusze UB, o czym świadczyć może fakt dziwnej opieszałości milicji w prowadzeniu dochodzenia. Pogrzeb księdza Hundta zgromadził tłumy ludzi, pamiętających jego zasługi i niezwykłą szczodrość. Ksiądz nie brał od biednych żadnych pieniędzy za różnego rodzaju posługi a często sam wspomagał finansowo potrzebujących. Baranów stracił wówczas nadzwyczajnego człowieka i prawdziwego duszpasterza.

 

23.07.2003 r.

BARANÓW - SIN LE NOBLE

Nie jest tajemnicą, że Baranów wyróżnia konsekwencja oraz intensywność kontaktów  zagranicznych. Wkrótce do fryzyjskich (Ihlow) i węgierskich (Zalahalap) przyjaciół tej gminy dołączą Francuzi z Sin le Noble. Ofertę nawiązania współpracy przywieźli niedawno do Baranowa wicemerowie Douai – Etienne Grzesiak, Bernard Simon i Georges Caron. Leżące w departamencie Nord Pas de Calaise Sin le Noble słynie z wielu imprez artystycznych. Organizowane są tam tradycyjne plenery i wystawy malarskie. – Tym łatwiej będzie nam nawiązać kontakt. Przecież również u nas odbywają się od wielu lat plenery – twierdzi wójt Baranowa - Jan Sarnowski.

Pierwszy krok obie strony powinny postawić jesienią.

Warto w tym miejscu dodać, iż jeden z francuskich gości, oczywiście ten o swojsko brzmiącym, nazwisku, od dawna stara się, by jego mała polska ojczyzna (urodził się w Grębaninie) znalazła przyjaciół nad Sekwaną. Podpisanie umowy partnerskiej między Baranowem a Sin le Noble byłoby więc pięknym ukoronowaniem jego wysiłków.

 

 

 

 

Od lewej: Bernard Simon, Mirosława Malinowska, Georges Caron, Etienne Grzesiak, Jan Sarnowski

14.07.2003 r.

GIMNAZJALIŚCI Z MROCZENIA JUŻ TRZYMAJĄ KCIUKI

Sejmik Wojewódzki zatwierdził 14 lipca program rozwoju bazy obiektów sportowych na lata 2004-2006. W dokumencie tym znalazło się również miejsce na salę gimnastyczną w Mroczeniu. Radni wojewódzcy postanowili dofinansować to przedsięwzięcie kwotą 800 tys. zł. Resztę musi wyłożyć inwestor czyli Urząd Gminy w Baranowie. Starania o budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mroczeniu trwają od kilku lat. Problem znacznie utrudnia fakt, że zarówno budynek, w którym mieści się szkoła, jak i otaczający go park, mają walory zabytkowe. - Wiąże się z tym żmudna i wymagająca dodatkowych kosztów procedura - objaśnia Mirosława Malinowska - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Baranowie. - Do rozpoczęcia inwestycji jeszcze daleka droga, lecz jeśli uda nam się pokonać sprawnie wszystkie przeszkody to pierwsze prace mogłyby ruszyć już w przyszłym roku - dodaje. - W tej chwili opracowywana jest koncepcja architektoniczna. Musimy ten dokument uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Następnym etapem będzie przygotowanie projektu budowlanego. Jeśli Starostwo Powiatowe w Kępnie uzna, że wszystko jest w porządku, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, czyli prawną przepustkę do rozpoczęcia inwestycji. Oczywiste jest, że inwestycja nie mogłaby ruszyć, gdyby nie było na nią pieniędzy. Pojawia się więc w tym miejscu oczywisty dylemat: skąd je wziąć?- Budżet naszej gminy nie wytrzymałby takiego obciążenia, dlatego szukamy pieniędzy w innych miejscach. Cieszę się, że argumentacja przedstawiona radnym Sejmiku Wojewódzkiego była na tyle przekonująca, że postanowili udzielić nam wsparcia finansowego w wysokości 800 tys. zł. Mam nadzieję, że radni naszej gminy wezmą to pod uwagę w trakcie prac nad przyszłorocznym budżetem - ocenia wójt Baranowa - Jan Sarnowski. Optymistyczne wyliczenia wskazują więc, że za trzy lata mroczeńscy gimnazjaliści ćwiczyć będą w nowej sali gimnastycznej. Już trzymają za to kciuki. A my wraz nimi.

2004 rok

 
01.01.2003 - 30.06.2003r.

2001 i 2002 rok